Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Obec Janík

Separovaný zber odpadu

SEPAROVANÝ ZBER ODPADU

Produkcia odpadov, druhy a  spôsoby zneškodňovania

V čase, keď naša spoločnosť produkuje nadmerné množstvo odpadu, je na mieste sa zaujímať, čo sa deje s vecami, ktoré sme ešte pred chvíľou nevyhnutne potrebovali, a ktoré sa po zahodení stávajú pre nás bezcenným odpadom. Umiestňujeme ich napríklad na skládku. Bohužiaľ, ešte stále málokde dokonale izolovanú, riadenú  a  povolenú. Väčšinou sa umiestňujú na „čiernu skládku", ktorej hrozí kontaminácia vody a pôdy priesakmi zo skládky. Skládky tiež zaberajú určitý priestor v krajine a po skončení ich životnosti treba vždy hľadať nové lokality. Riešením nie je ani spaľovanie odpadov v spaľovni. Opticky sa množstvo odpadu podstatne zníži, ale za cenu vzniku toxickej škváry (ktorá sa musí skládkovať špeciálne ako nebezpečný odpad) a úletu exhalátov do ovzdušia. Riešením je teda predchádzanie vzniku odpadov, napríklad kupovaním nebaleného tovaru  alebo aspoň zapojenie sa do separovaného zberu odpadu. 

Filozofia separovaného zberu

Pri separovanom zbere sa nepotrebná, vyhodená vec nepovažuje za odpad, ale za druhotnú surovinu, ktorú je možno recyklovať - opäť použiť. Samozrejme, že recyklovať sa nedá všetko, ale je znova na nás, do akej miery používame výrobky, ktoré sa budú dať po zrecyklovaní zas používať. Separovať odpad, zvlášť ho triediť do špeciálnych kontajnerov na to určených, možno len čistý, zbavený zvyškov potravín, či inak neznečistený. Pre rôzne druhy odpadov sú kontajnery farebne rozlíšené. Dôležité pri tom je, aby sa jednotlivé druhy odpadu
v kontajneri nepomiešali, lebo tým sa znehodnotí celý jeho obsah.

Nákup -výrobky- označenie značkou

Kupujte teda také výrobky, ktoré sa dajú znova použiť, alebo sú v takom obale balené. A naopak vyhýbajte sa produktom, ktoré to neumožňujú (balenie tovaru, jednorázový tovar).

Čo všetko možno  separovať:

PAPIER: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové sáčky, lepenka, krabice z tvrdého papiera
                nepatrí sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly (voskovaný papier, papier spolu s alobalovou fóliou, krabice na mlieko, obaly na
                mrazené potraviny, krabičky od cigariet), kopírovací papier, špinavý či mastný papier
BIELE SKLO : predmety z bieleho priehľadného skla, nevratné a poškodené fľaše,
               poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo
               nepatrí sem: farebné sklo (hnedé, zelené), vrchnáky, viečka, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej
               hmoty, igelitové sáčky
FAREBNÉ SKLO: hnedé a zelené fľaše , predmety a črepy z nich
               nepatrí sem: časti uzáverov fliaš, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, igelitové sáčky
  KOVY: konzervy, oceľové plechovky od nápojov, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble, starý riad,
               obaly zo sprayov.
               nepatrí sem: nekovový odpad, vrstvené fólie s kovovou vrstvou (krabice od mlieka, sáčky od polievky nápojov)
 HLINÍK: čistý alobal, hliníkové plechovky od nápojov, hliníkové obaly od syrov, čokolád, jogurtu
               nepatrí sem: oceľové plechovky, zvyšky plastov, vrstvené obaly
UMELÉ HMOTY: mäkké umelé hmoty - igelitové fólie, sáčky a tašky, umelohmotné obaly od potravín - kelímky a fľaše, sáčky od mlieka
              nepatrí sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, výrobky z tvrdých umelých hmôt (bakelit, novodur, elektrické svorkovnice,
              odpadové potrubia), podlahové krytiny (linoleum), penové umelé hmoty (molitan, penový polystyrén), vrstvené obaly
BIOLOGICKÝ ODPAD: ovocný a zeleninový odpad, zvyšky jedál, lístie, burina
              nepatrí sem: mäso, kosti, mastné, slané, tekuté zvyšky jedál, výkaly zvierat a všetky ostatné druhy, ktoré možno separovať
TEXTIL: prádlo, odevy, posteľná bielizeň, prikrývky
              nepatrí sem: koberce, matrace, klobúky, koža, obuv, nylonové pančuchy, zašpinený odev
MONOČLÁNKY: staré vybité batérie, alkalické články, niklovokadmiové  akumulátory, batérie z hodiniek
LIEKY:  staré lieky po exspiračnej dobe
              nepatrí sem: obaly z liekov
OSTATNÝ ODPAD: všetok odpad, ktorý sa nedal zaradiť do predchádzajúceho zoznamu.

Problémový odpad

Neznáme látky a chemikálie, zaolejované predmety, handry a obaly, zvyšky farieb, riedidiel, čistiace chemikálie, fotochemikálie, agrochemikálie, predmety s obsahom ortuti, žiarovky.

Kedy sa odváža odpad?

Odpad sa odváža posledný štvrtok v každom mesiaci.

    

 

TOPlist